หน้าแรก
 
ทางสายกลาง พิมพ์
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

sp531130.jpg

มัชฌิมา ปฏิปทา หรือเส้นทางสายกลางนี้ คือ เส้นทางที่มวลมนุษย์ทั้งหลาย ต่างมุ่งเพื่อที่จะดำเนินไป
เพราะปลายทางนั้นจะไปสิ้นสุด ณ แหล่งที่เป็นความสุขอันอมตะ นั่นคือ พระนิพพาน

กัลยาณมิตรทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นชนเชื้อชาติใด ภาษาใด หากจะมุ่งสู่จุดหมายนี้แล้ว ต่างจะต้องดำเนินบนเส้นทางเดียวกัน เหมือนดังบัณฑิตในกาลก่อน เช่น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอริยเจ้าทั้งหลาย ท่านได้ดำเนินบนเส้นทางนี้ และถึงจุดหมายก่อนล่วงหน้าแล้ว พวกเราทั้งหลาย มีสิทธิ์กันพร้อมหน้าที่จะก้าวไปบนเส้นทางสายนี้เช่นเดียวกัน แม้ต้องใช้เวลาอันยาวนานในห้วงวัฏสงสาร ที่ต่างต้องเวียนว่ายตายเกิดหลายภพหลายชาติ หากเรายังมีความมุ่งมั่น

กัลยาณมิตรที่รัก เสบียงที่จะติดตัวไปในระยะทางอันยาวนานในวัฏสงสารนี้ คือ บุญบารมี นั่นเอง เราจะต้องสั่งสมให้ถึงพร้อมด้วยบารมีทั้งสิบทิศ เหมือนดั่งพระอริยเจ้าทั้งหลาย

เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้ว ขอพวกเราทุกคน จงเร่งขวนขวายที่จะสะสมเสบียง คือ การทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา และในช่วงระยะเข้าพรรษาที่เพิ่งผ่านมาไม่นานนี้ เราได้สำรวจตัวเราเองแล้วหรือยังว่า เราได้สร้างคุณประโยชน์อันจะเป็นบุญบารมีแก่ตัวเราอย่างไรบ้าง

อย่าปล่อยเวลาแห่งบุญกุศลของเราให้ล่วงเลยไป โดยไม่ได้ก่อคุณค่าแก่ตัวเรา เพราะเวลาที่ผ่านไป หาได้ย้อนกลับไม่ ผู้มีปัญญาทั้งหลายย่อมไม่ประมาทต่อการใช้เวลาแห่งชีวิต ต่างมุ่งสะสมบารมี เพื่อจะให้ทุกอนุวินาทีมีค่าเป็นบุญ


หน้าที่อันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ คือ เกิดมาเพื่อสร้างบารมี
เป็นกัลยาณมิตรให้ตนเองและผู้อื่น

 

ขอขอบคุณ หนังสือ “หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org