หน้าแรก
 
ทางสายเอก พิมพ์
๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

sp531208.jpg

ลีโอ ตอลสะตอย ผู้ที่โลกวรรณกรรม ยกย่องให้เป็นนักประพันธ์ชั้นเยี่ยมที่ยิ่งใหญ่
โดยเฉพาะการเขียนเรื่อง “สงครามและสันติภาพ”
แต่ในช่วงชีวิตหนึ่งของเขาได้อุทานว่า ชีวิตมาถึงจุดหยุดนิ่งเสียแล้ว
และได้มีคำถามต่อตนเองว่า ทำไมฉันจึงมีชีวิตอยู่ ฉันควรมีชีวิตอยู่อย่างไร
ความมุ่งหมายของชีวิตคืออะไร ความตายของฉัน และฉันจะช่วยตนเองได้อย่างไร

แต่ปรากฏว่าประมาณ ๒๐ ปี ในช่วงท้ายของชีวิต ลีโอ ตอลสะตอย ก็ยังหาคำตอบไม่ได้
จนกระทั่ง ละโลกไปในที่สุด คงทิ้งคำถามไว้ให้คนรุ่นหลัง
มีหลักฐานเป็นเอกสารลายมือของเขาในสมัยนั้น

เป็นที่น่าเสียดาย ถ้าลีโอ ตอลสะตอย ได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนา
หรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับคำสอนอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เขาก็คงจะได้คำตอบอันมีคุณค่าให้แก่ชีวิต

ทุกชีวิต ล้วนมุ่งไปสู่เส้นทางเดียวกัน ซึ่งเป็นทางสายเอก เป็นเส้นทางชีวิตอันประเสริฐ
นั่นคือ การเกิดมาสร้างบารมี สั่งสมความดีให้เต็มบริบูรณ์
อันจะนำไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ มุ่งนิพพานแดนเกษม

ไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ในฐานะเช่นใด ชาติตระกูลที่สูงส่งหรือต่ำต้อยเพียงใด
ถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยการทำกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ ผ่องใส
ทำจิตใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกาย ในกลางของกลาง
ก็จะต้องเข้าถึง “ธรรมกาย” ที่มีภายในตัวของเราทุกคน
ซึ่งจะนำพาชีวิตของบุคคลนั้น อยู่ในเส้นทางสายเอก เส้นทางชีวิตอันประเสริฐ
และเป็นหลักประกันได้ว่า จะไม่พลิกผันไปสู่เส้นทางสายอื่นอย่างแน่นอน

เมื่อทราบกันอย่างนี้แล้ว เราคงจะไม่ต้องเสียเวลาค้นหาคำตอบ เช่น ลีโอ ตอลสะตอย
แต่ควรลงมือปฏิบัติ ทำความเพียรทันที สร้างสั่งสมเหตุไว้อย่างไร ย่อมได้ผลเช่นนั้นหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ คือ เกิดมาเพื่อสร้างบารมี
เป็นกัลยาณมิตรให้ตนเองและผู้อื่น

 

ขอขอบคุณ หนังสือ “หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org