หน้าแรก
 
ใจหยุดนิ่ง เป็นเหตุแห่งความสุขที่แท้จริง พิมพ์
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓

sp531218.jpg

มีผู้รู้กล่าวไว้ว่า.. ต้นไม้จะเจริญเติบโต งอกงามดี เงาของผู้ปลูก จะต้องทาบทับต้นไม้นั้น
บ้านเรือนจะน่าอยู่ เงาของเจ้าของบ้าน จะต้องทาบทับเรือนนั้น
ใจจะหยุดนิ่งได้ ก็ต้องหมั่นตรึกอยู่เสมอ

ต้นไม้จะเจริญงอกงาม ให้ร่มเงา ให้ความสดชื่นเบิกบาน และให้ผลผลิตที่โอชะได้นั้น ก็ขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่ของเจ้าของ หมั่นดูแล รดน้ำ พรวนดิน กำจัดวัชพืช

ยิ่งหมั่นดูแลเอาใจใส่มากเท่าใด ผลตอบแทนที่ได้ก็มากเป็นเงาตามตัว บ้านเรือนจะเป็นที่น่าอยู่อาศัย ก็เพราะเจ้าของบ้านหมั่นดูแลรักษา ปัดกวาดเช็ดถู ทำความสะอาดอยู่เสมอๆ ฉันใด

"ใจ" ของคนเราก็เช่นกัน จะหยุดนิ่งได้ ก็ต้องอาศัยการตรึกระลึกอยู่ที่ศูนย์กลางกายบ่อยๆ ตลอดเวลา ทุกอิริยาบถ นั่ง นอน ยืน เดิน โดยไม่ส่งใจไปที่อื่นใด ใจจุค้นและหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกาย ใจที่หยุดนิ่งจะเป็นใจที่มีความสะอาดบริสุทธิ์ ผ่องใส มีพลัง มีอานุภาพ ซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความสุขและความสำเร็จทั้งปวง

...ใจหยุด นิ่ง เป็นเหตุแห่งความสุขที่แท้จริง

 

หน้าที่อันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ คือ เกิดมาเพื่อสร้างบารมี
เป็นกัลยาณมิตรให้ตนเองและผู้อื่น

ขอขอบคุณ หนังสือ “หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
ขอขอบคุณ ภาพ จาก www.peacephoto.org

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org