หน้าแรก
 
เวทนา พิมพ์
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

เวทนา

เวทนา แปลว่า ความเสวยอารมณ์ หมายถึง การรับรู้อารมณ์ (สิ่งที่มากระทบหรือสัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ได้แก่ เย็น ร้อน อ่อน แข็ง เป็นต้น)

ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนี้แยกได้ ๓ ประเภท คือ

๑. ความรู้สักว่าสุข เช่น ดีใจ เบิกบาน ใจเรียกว่า สุขเวทนา

๒. ความรู้สึกว่าทุกข์ เช่น เสียใจ ไม่สบายใจ เรียกว่า ทุกขเวทนา

๓. ความรู้สึกเฉยๆ คือไม่สุขไม่ทุกข์ เรียกว่า อทุกขมสุขเวทนา

เวทนา ในภาษาธรรมมิได้หมายถึงความเจ็บปวด คามทุกข์ทรมาน ความน่าสมเพช น่าสงสาร ตามแบบภาษาทางโลก

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org