หน้าแรก
 
เวยยาวัจจมัย พิมพ์
๑๘ มีนาคม ๒๕๔๙

เวยยาวัจจะ แปลว่า การช่วยขวนขวายการช่วยเหลือ หมายถึงความมีจิตเอื้ออาทร ความมีน้ำใจช่วยจัดช่วยทำกิจที่เป็นประโยชน์ กิจที่ไม่มีโทษของผู้อื่นให้สำเร็จด้วยดี แม้เป็นเรื่องเล็กน้อย เช่นช่วยซักผ้า ตักน้ำ ช่วยทำนา ทำไร่ หรือช่วยแนะนำ ช่วยบอกทางให้ เป็นต้น ด้วยกำลังกายบ้าง ด้วยคำพูดบ้าง ตามโอกาสอันควรโดยไม่นิ่งดูดาย

เรียกบุคคลผู้ทำกิจที่ชอบเช่นนั้นให้แก่วัดว่า ไวยาจักร

เวยยาวัจจมัย เป็นเหตุนำมาซึ่งความนับถือกัน สามารถพึ่งพาอาศัยกันได้ ทำให้ได้รับความสะดวกสบาย เมื่อมีเหตุขัดข้องย่อมได้คนช่วยเหลือ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org