หน้าแรก
 
สร้างบุญอย่างไร..ให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๑๑ พิมพ์
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

sp540225.jpg

ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๑๑
มีสีกายดุจทอง คือมีผิวพรรณดุจทอง

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า..
“เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนๆ ได้เป็นผู้ไม่มักโกรธ
ไม่มากไปด้วยความแค้น แม้ชนเป็นอันมากว่ากล่าวเอา ก็ไม่เอาใจใส่
ไม่โกรธ ไม่พยาบาท ไม่คุมแค้น ไม่แสดงความโกรธ ความร้ายกาจ
ความเสียใจให้ปรากฏ ทั้งเป็นผู้ให้ทานผ้าเปลือกไม้ ผ้าด้าย ผ้าไหม
ผ้าขนสัตว์อันมีเนื้อละเอียดอ่อน สำหรับลาดและนุ่งห่ม

เพราะกรรมนั้นๆ ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได้มหาปุริสลักขณะข้อนี้
คือ มีกายดุจทอง มีผิวดุจทอง ย่อมเป็นผู้ได้ผ้าเปลือกไม้ ผ้าด้าย ผ้าไหม
ผ้าขนสัตว์ สำหรับลาดและห่ม มีเนื้อละเอียดอ่อน”

กล่าวได้ว่า ผู้ที่อยากมีผิวกายสวยงามจะต้องไม่มักโกรธ ในทำนองสลับกัน ผู้ที่มีผิวเนื้อหยาบไม่สวยงาม ก็ขอให้ทราบไว้เถิดว่า เคยโกรธข้ามภพข้ามชาติมามากแล้ว พวกนิโกรธคงจะโกรธกันไว้มาก จึงมีผิวดำเหมือนถ่าน

สำหรับพระองค์ นอกจากไม่มักโกรธแล้ว ยังเคยทำบุญด้วยผ้าเนื้อดีไว้มากมายอีกด้วย จึงทำให้ได้ผิวงาม เนื้องาม

 

* * * * * ติดตามวิธีสร้างบุญอย่างไรให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๑๒ ได้ในตอนต่อไป * * * * *

ขอขอบคุณ หนังสือ “ลักษณะมหาบุรุษ”
ปาฐกถาธรรมของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทตฺตชีโว
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org