หน้าแรก
 
สร้างบุญอย่างไร..ให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๒ พิมพ์
๓ มีนาคม ๒๕๕๔

sp540303.jpg

ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๒ มีคางดุจราชสีห์

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า..
“เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ได้เป็นผู้ละเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ
เป็นผู้กล่าวควรแก่เวลา กล่าวคำจริง กล่าวเป็นธรรม กล่าวมีอรรถ กล่าวเป็นวินัย
กล่าวมีที่ตั้ง มีหลักฐาน มีที่สุด ประกอบด้วยประโยชน์

เพราะกรรมนั้นๆ ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้ว ย่อมได้มหาปุริสลักขณะข้อนี้
คือ มีคางดุจราชสีห์ ย่อมเป็นผู้ที่ศัตรูทั้งภายในและภายนอกกำจัดไม่ได้
ศัตรู คือ ราคะ โทสะ โมหะ หรือสมณพราหมณ์ เทวดา มาร พรหม
หรือใครๆ ในโลกกำจัดไม่ได้”

คางดุจราชสีห์ คือ ลักษณะคางที่กลมกลืนสมกับใบหน้า คนที่คางเสี้ยมแหลมก็ดี คนที่คางเหลี่ยมใหญ่โตก็ดี ย่อมแสดงว่าได้เคยพูดเพ้อเจ้อมาหลายพบหลายชาติ ใครที่เป็นเช่นนี้ควรฝึกตัวเองเสียใหม่

ผู้ที่ได้ลักษณะคางแข็งแรงโค้งมนใหญ่รับกับใบหน้าดุจคางราชสีห์ยังมีอานิสงส์ต่อไปอีกว่า ย่อมเป็นผู้ที่ศัตรูภายใน ซึ่งได้แก่ ราคะ โทสะ โมหะ ทำอันตรายไม่ได้ ศัตรูภายนอกได้แก่ สมณพราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลกนี้ ก็ไม่สามารถทำอันตรายพระองค์ได้เช่นเดียวกัน

การเลิกพูดเพ้อเจ้อเป็นสิ่งที่ฝึกยาก จะต้องใช้กำลังใจสูง เราจะต้องตรึกตรองให้รอบคอบก่อนพูด และระลึกอยู่เสมอว่า “พูดมากก็มากเรื่อง พูดน้อยก็น้อยเรื่อง แต่ถ้าไม่พูดเลยก็ไม่รู้เรื่อง” วิธีที่ดีที่สุด ก็คือ หมั่นฝึกสมาธิมากๆ เพราะสมาธิกับสติจะพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ถ้าที่ไหนมีสติที่นั่นจะมีสมาธิ และถ้าที่ไหนมีสมาธิที่นั่นก็จะมีสติมั่นคง

 

* * * * * ติดตามวิธีสร้างบุญอย่างไรให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๓ และ ๒๕ ได้ในตอนต่อไป * * * * *

ขอขอบคุณ หนังสือ “ลักษณะมหาบุรุษ”
ปาฐกถาธรรมของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทตฺตชีโว
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org