หน้าแรก
 
เจดีย์สร้างถูกต้องตามหลักในพระพุทธศาสนาหรือไม่ พิมพ์
๖ เมษายน ๒๕๕๔

sp500228.jpg

              มหาธรรมกายเจดีย์ สร้างถูกต้องตามหลักการในพระพุทธศาสนาทุกอย่าง มิได้ผิดแผกแตกต่างจากสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและโบราณจารย์ได้ให้หลักเอาไว้เลย ซึ่งเจดีย์ในพระพุทธศาสนา มีอยู่ ๔ ประเภท ด้วยกัน คือ

               ๑. ธาตุเจดีย์ เอาไว้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมถึงพระธาตุของพระอรหันต์ต่างๆ ซึ่งภายในมหาธรรมกายเจดีย์ก็มีพระบรมสารีริกธานุบรรจุอยู่ด้วยเช่นกัน

               ๒. บริโภคเจดีย์ เอาไว้บรรจุเครื่องอัฐบริขาร เช่น บาตร สบง จีวร ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เครื่องใช้ต่างๆ ของพระองค์และของเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลาย แต่สิ่งของดังกล่าวหาได้ยากมากในปัจจุบัน ซึ่งภายในมหาธรรมกายเจดีย์จะมีการบรรจุบริขาร เครื่องใช้สอยของพระภิกษุในยุคนี้ เอาไว้ให้คนในอีกพันปีข้างหน้าได้รับรู้ ดังนั้น จึงถือเป็นบริโภคเจดีย์ไปโดยปริยาย

               ๓. ธรรมเจดีย์ สร้างเอาไว้บรรจุพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา มหาธรรมกายเจดีย์นี้ จะบรรจุพระไตรปิฎก ทั้งที่เป็นตัวอักษรไทย ตัวอักษรของชนชาติตาง ๆ ที่นับถือพุทธศาสนา รวมถึง CD-ROM ที่บรรจุพระไตรปิฎกในยุคนี้ด้วย ดังนั้น มหาธรรมกายเจดีย์จึงเป็นะรรมเจดีย์ไปด้วยเช่นกัน

               ๔. อุทเทสิกเจดีย์ ได้แก่ พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นมาในโลกนี้ ทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่ ส่วนที่มหาธรรมกายเจดีย์ ก็มีองค์พระธรรมกายประจำตัว ซึ่งปัจจุบันได้หล่อและทำการประดิษฐานองค์พระบนพื้นที่พุทธรัตนะกว่า ๓๐๐,๐๐๐ องค์ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงจัดเป็นอุทเทสิกเจดีย์ด้วยเช่นกัน

               สรุปแล้ว มหาธรรมกายเจดีย์ ทรงความเป็นเจดีย์ครบถ้วนทั้ง ๔ ปะการ มิได้ผิดเพี้ยนเลยแม้แต่น้อย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๖ เมษายน ๒๕๕๔ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org