หน้าแรก
 
ทำไมต้องสร้างใหญ่? ชาวพุทธควรสมถะมิใช่หรือ? พิมพ์
๖ เมษายน ๒๕๕๔

sp540407.jpg

               การสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ ก็มีวัตถุประสงค์ที่ไม่แตกต่างจากสิ่งก่อสร้างในสมัยพุทธกาล จริงอยู่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้พระภิกษุเป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่สั่งสมทรัพย์สมบัติส่วนตัว เพื่อไม่ให้มีห่วงกังวลในการปฏิบัติธรรม

               แต่ในแง่ของการสร้างศาสนสถาน พระพุทธองค์กลับทรงอนุโมทนา และสนับสนุนการสร้างวัดใหญ่ๆ เป็นจำนวนมาก เช่น วัดเชตวันมหาวิหาร ที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวายโดยใช้ทรัพย์ถึง ๕๔ โกฏิ เท่ากับ ๕๔๐ ล้านกหาปณะ หากเทียบกับค่าเงินปัจจุบันแล้ว มีค่ามากกว่าดอลล่าร์หลายเท่า คิดเป็นเงินบาทปัจจุบันแล้ว อาจเป็นเงินถึงกว่าแสนล้านบาทเลยทีเดียว

               นอกจากนี้ ยังมีวัดบุพพารามที่มหาอุบาสิกาวิสาขาสร้างถวาย ซึ่งหากจะเทียบมูลค่าการก่อสร้างในยุคปัจจุบันก็คงจะเป็นหมื่นๆ ล้านบาทเช่นกัน และที่วัดนี้ พระพุทธองค์ได้ทรงส่งพระมหาโมคคัลลานะ อัครสาวกเบื้องซ้ายไปเป็นผู้ดูแลการก่อสร้างอีกด้วย

               สรุปว่า การสร้างวัดใหญ่ๆ หากสร้างขึ้นแล้วมีการใช้ประโยชน์จริง ก็จะสามารถรองรับประชาชนให้เข้าวัดปฏิบัติธรรมได้มากขึ้น ส่งผลให้เกิดคนดีเพิ่มมากขึ้น สังคมก็สงบร่มเย็น มหาธรรมกายเจดีย์สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นเหมือนกับมหาวิทยาลัยสอนศีลธรรมของโลก โดยมีที่ปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์กว่าหนึ่งหมื่นรูป และรองรับสาธุชนได้กว่าหนึ่งล้านคน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อชาวพุทธทั้งแผ่นดิน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๖ เมษายน ๒๕๕๔ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org