หน้าแรก
 
พระ ๑,๐๐๐ ปี พิมพ์
๙ เมษายน ๒๕๕๔

sp540127.jpg

               พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เลิศที่สุด ประเสริฐที่สุด และทรงเป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงสุด ด้วยเหตุนี้เมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว จึงมีผู้สร้างพระพุทธรูปขึ้นเป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์ สำหรับเป็นที่กราบไหว้สักการบูชา และเพื่อระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ ซึ่งการสร้างพระพุทธรูปนี้ เป็นประเพณีที่ชาวพุทธปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลายาวนาน

               ขณะนี้ก็มีพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพระพุทธรูปขึ้นถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ องค์ ประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยสร้างเป็นพระพุทธรูปที่จำลองแบบลักษณะมหาบุรุษ มาให้ชาวโลกได้เห็นกายที่สมส่วนสง่างามสมบูรณ์แบบกว่ากายใดๆ ที่มีอยู่ในทั้งภพสาม

               พระธรรมกายประจำตัว คือ พุทธปฏิมากร ที่ถอดแบบมาจากลักษณะมหาบุรุษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ครบถ้วนบริบูรณ์ทั้ง ๓๒ ประการ มีหน้าตักกว้าง ๑ คืบ หล่อขึ้นจากซิลิคอนบรอนซ์ที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ สามารถคงอยู่คู่โลกได้มากกว่าพันปี นอกจากนี้ ยังมีการเคลือบผิวขององค์พระให้มีสีทองเหลืองอร่าม โดยอาศัยกระบวนการทางไฟฟ้า ที่ทำให้อนุภาคของทำองคำแท้เข้าไปฝังในผิวขององค์พระอย่างสนิทแน่นจนเป็นเนื้อเดียวกัน

               ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวทุกองค์จะได้รับการจารึกชื่อ นามสกุล ที่ฐานขององค์พระอย่างถาวร ๑ ชื่อ ต่อ ๑ องค์ เพื่อให้เป็นประจักษ์พยานในการทำความดี ให้ลูกหลานในอีกร้อยปีพันปีข้างหน้า ได้ร่วมอนุโมทนากับการสถาปนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติที่มีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่จะนับจะประมาณมิได้ ซึ่งจะส่งผลให้วงศ์ตระกูลของผู้ร่วมสร้าง มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไปตราบนานเท่านาน

                และที่เรียกชื่อว่า พระธรรมกายประจำตัว เพราะได้จารึกชื่อของผู้เป็นเจ้าของไว้ที่ฐานองค์พระ เพื่อเป็นอนุสรณ์ของชีวิต และเป็นทางมาแห่งบุญที่จะเกิดขึ้นกับผู้สร้างนานนับพันปีเท่าอายุขององค์พระ

 

           

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๘ เมษายน ๒๕๕๔ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org