หน้าแรก
 
ทำอย่างไรจึงจะได้บุญเยอะๆ ในวันุค้มครองโลก พิมพ์
๑๘ เมษายน ๒๕๕๔

sp540418.jpg

"..ต้องรักษากาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์

ด้วยการตรึกระลึกนึกถึงองค์พระธรรมกายประจำตัว

ไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด

ทั้งหลับตา ลืมตา นั่ง นอน ยืน เดิน

ก็ต้องให้เห็นท่านชัดใสแจ่ม อยู่ตลอดเวลา

กาย วาจา ใจ ของเรา จะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์

เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่

ที่จะเกิดขึ้นในวันคุ้มครองโลก

๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔ ครับ/ ค่ะ.."

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org