หน้าแรก
 
ศรัทธา พิมพ์
๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙

ศรัทธา แปลว่า ความเชื่อ หมายถึง เฉพาะศรัทธาที่เชื่อด้วยปัญญา เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ เชื่อด้วยเหตุผล ถ้าเชื่อโดยปราศจากปัญญา เรียกว่า อธิโมกข์

ศรัทธา มี ๔ ประการ คือ

๑. กัมมสัทธา เชื่อกรรม

๒. วิปากสัทธา เชื่อผลของกรรม

๓. กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อความที่สัตวโลก มีกรรมเป็นของๆ ตน

๔. ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

ความเชื่อทั้ง ๔ ประการนี้เป็นคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา เป็นเหตุให้เกิดความกล้าหาญ ที่จะทำความดีด้วยตนเอง ไม่งมงายเชื่อง่าย ไม่หลงเชื่อเรื่องการดลบันดาล เรื่องปาฏิหาริย์ เป็นต้น

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org