หน้าแรก
 
พระคุณอันยิ่งใหญ่ พิมพ์
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

sp550224_1.jpg               เมื่อได้ศึกษาประวัติของพระสัมมาส้มพุทธเจ้าโดยตลอดแล้ว จะเห็นว่า ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ท่าน ทรงเป็นแบบฉบับของผู้เพียบพร้อมด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อชาวโลก คือ

               พระบริสุทธิคุณอันยิ่งใหญ่ ด้วยการบำเพ็ญเพียรขัดเกลากิเลส สร้างความดีข้ามภพข้ามชาติอันยาวนาน ด้วยบุญบารมี ด้วยความวิเศษ บริสุทธิ์อย่างยิ่ง จึงทำให้พระองค์ท่านได้จุติลงมาเป็นพระพุทธเจ้า

               พระปัญญาคุณอันยิ่งใหญ่ ทำให้ทรงพิจารณาสภาวะโลกสภาวะธรรมอย่างถ่องแท้ อยู่เหนือความมัวเมาของชาวโลก ทรงเลือกสล ความสุขทางโลกเพื่อแสวงหาความสุขอันเป็นอมตะ ด้วยความพากเพียรวิริยะอุตสาหะอันแรงกล้า จนตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณด้วยพระองค์เอง

               พระกรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ เมื่อตรัสรู้แล้ว แทนที่จะทรงเสวยวิมุติสุขเพียงลำพัง กลับเสียสละความสุขสงบส่วนพระองค์เผยแผ่ธรรมะแก่ชาวโลกเพื่อโปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์ ทรงเมตตาโปรดสั่งสอนเวไนยสัตว์ เป็นระยะเวลาติดต่อกันถึง ๔๙ พรรษา ตราบจนเสด็จดับขันธปรินิพพาน

               ะเกียรติประวัติของสมเด็จพระสัมมาส้มพุทธเจ้าปรากฏอย่างชัดเจนว่า พระพุทธองค์ทรงเป็นแบบฉบับของมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ในการขัดเกลากิเลสในกมลส้นดานของมนุษยชาติ ทรงเป็นผู้จุดประทีปแสงสว่างให้ปรากฏแก่ใจมนุษย์ ขับไล่ความมืด ทำลายอวิชชาให้สิ้นไป ส่องทางไปสู่พระนิพพานอันเป็นอมตสุขตลอดนิรันดร ในโลกนี้ จะมีศาสดาองค์ใดเล่า ที่จะทรงพระคุณต่อมวลมนุษย์เทียบเท่าละอองธุลีของพระองค์ได้ความยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระภาวนาวิริยคุณ

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org