หน้าแรก
 
คำกล่าวถวายภัตตาหาร พิมพ์
๒๑ กันยายน ๒๕๕๕

 

 

sp550922.jpg

คำกล่าวถวายภัตตาหาร

อิมานิ มะยัง ภันเต ,ภัตตานิ,สะปะริวารานิ,
ภิกขุ สังฆัสสะ,โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต,
ภิกขุสังโฆ, อิมานิ,ภัตตานิ,สะปะริวารานิ,
ปะฎิคคัณหาตุ ,อัมหากัง , ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ,
สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ

คำแปล

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย,
ขอน้อมถวาย, ภัตตาหาร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,
แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, ภัตตาหาร,
พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,
เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน,
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ.

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org