หน้าแรก
 
คำกล่าวถวายกองทุนภัตตาหาร พิมพ์
๒๓ กันยายน ๒๕๕๕

sp550924.jpg

คำกล่าวถวายกองทุนภัตตาหาร

อิเม มะยัง  ภันเต, ภัตตะมูละนิธี, สะปะริวาเร,
ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ,
อิเม, ภัตตะมูละนิธี, สะปะริวาเร, ปะฎิคคัณหาตุ ,
อัมหากัง, ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ,
สุขายะ, นิพพานายะ  จะฯ

คำแปล

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย,
ขอน้อมถวาย, กองทุนภัตตาหาร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,
แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์,  จงรับ, กองทุนภัตตาหาร,
พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,
เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข,  เพื่อมรรคผลนิพพาน,
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ.

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org