หน้าแรก
 
คำกล่าวถวายกองทุนรักษาพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ พิมพ์
๒๔ กันยายน ๒๕๕๕

sp550925_5.jpg

คำกล่าวถวายกองทุนรักษาพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ

อิมานิ  มะยัง ภันเต, คิลานะเภสัชชานิ, สะปะริวารานิ,
ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ,
อิมานิ, คิลานะเภสัชชานิ, สะปะริวารานิ,
ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ,
สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ

คำแปล

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย,
ขอน้อมถวาย, ยารักษาโรค, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,
แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, ยารักษาโรค,
พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,
เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน,
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ.


 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org