หน้าแรก
 
คำกล่าวถวายข้าวสาร พิมพ์
๒๕ กันยายน ๒๕๕๕

sp550926.jpg

คำกล่าวถวายข้าวสาร

อิมานิ มะยัง ภันเต, ตัณฑุลานิ, สะปะริวารานิ,
ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต,
ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ตัณฑุลานิ, สะปะริวารานิ,
ปะฏิคัณหาตุ , อัมหากัง , ฑีฆะรัตตัง , หิตายะ ,
สุขายะ , นิพพานายะ จะฯ

คำแปล

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย,
ข้าวสาร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์,
ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, ข้าวสาร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข,
เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,
ตลอดกาลนานเทอญ.

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org