หน้าแรก
 
คำถวายทิพยอาสน์ พิมพ์
๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

sp551006.jpg

คำถวายทิพยอาสน์

อิมานิ, มะยัง ภันเต, อาสนานิ, สปริวารานิ,
ภิกขุสังฆัสสะ, นิยฺยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ,
อิมานิ, อาสนานิ, สปริวารานิ, ปฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง,
ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพฺพานายะ จะ ฯ

คำแปล

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย,
อาสนะแก้ว, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์,
ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, อาสนะแก้ว, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน,
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ. ฯ


 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org