หน้าแรก
 
คำกล่าวถวายอาสนะ พิมพ์
๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

 

คำกล่าวถวายอาสนะ

อิมานิ มะยัง ภันเต, อาสะนะวัตถานิ, สะปะริวารานิ,
ธัมมะปะฏิปัตติยา, ภิกขุสังฆัสสะ, นียาเทมะ, สาธุ โน ภันเต,
ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, อาสะนะวัตถานิ, สะปะริวารานิ,
ปะฎิคคัณหาตุ , อัมหากัง , ฑีฆะรัตตัง,
หิตายะ , สุขายะ , นิพพานายะ จะฯ

คำแปล

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย,
ผ้าอาสนะรองนั่ง, เพื่อการปฏิบัติธรรม, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,
แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, ผ้าอาสนะรองนั่ง,
พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,
เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน,
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ.

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org