หน้าแรก
 
คำกล่าวถวายบาตร พิมพ์
๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

sp551008.jpg

คำกล่าวถวายบาตร

อิเม มะยัง ภันเต, ปัตเต, สะปะริวาเร,
ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต,
ภิกขุสังโฆ, อิเม ปัตเต, สะปะริวาเร, ปะฏิคคัณหาตุ,
อัมหากัง, ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ,
นิพพานายะ จะ ฯ

คำแปล

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย,
ขอน้อมถวาย, บาตรทั้งหลาย, พร้อมด้วยบริวารเหล่านี้,
แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, บาตรทั้งหลาย,
พร้อมด้วยบริวารเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์,
เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,
ตลอดกาลนานเทอญ.


 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org