หน้าแรก
 
คำกล่าวถวายปานะ พิมพ์
๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

sp551009.jpg

คำกล่าวถวายปานะ

อิมานิ มะยัง ภันเต, ปานานิ, สะปะริวารานิ,
ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต,
ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ปานานิ, สะปะริวารานิ,
ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ,
สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ

คำแปล

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย,
ขอน้อมถวาย, น้ำปานะ, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์,
ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, น้ำปานะ, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข,
เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,
ตลอดกาลนานเทอญ.

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org