หน้าแรก
 
คำกล่าวถวายยานพาหนะ พิมพ์
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

sp551017.jpg

คำกล่าวถวายยานพาหนะ

อิมัง มะยัง ภันเต, ระถะยานัง, สะปะริวารัง,
สังฆัสสะ, นียาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ,
อิมัง, ระถะยานัง, สะปะริวารัง, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง,
ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ

คำแปล

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย,
ขอน้อมถวาย, ยานพาหนะ, พร้อมด้วยเครื่องบริวารนี้,
แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, ยานพาหนะ,
พร้อมด้วยเครื่องบริวารนี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์,
เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,
ตลอดกาลนานเทอญ.

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org