หน้าแรก
 
คำกล่าวถวายรถบรรทุก พิมพ์
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

 

 

คำกล่าวถวายรถบรรทุก

อิเม มะยัง  ภันเต, ภัณ-ฑะ-วา-หะ-นะ-ภู-เต, 
ยัน-ตะ-ระ-เถ, สะปะริวาเร, ภิกขุสังฆัสสะ, นียาเทมะ,
สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ,  อิเม,  ภัณ-ฑะ-วา-หะ-นะ-ภู-เต,  
ยัน-ตะ-ระ-เถ, สะปะริวาเร, ปะฎิคคัณหาตุ,
อัมหากัง,  ฑีฆะรัตตัง,  หิตายะ, สุขายะ,
นิพพานายะ จะฯ


คำแปล

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย,
รถยนต์บรรทุก, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์,
ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, รถยนต์บรรทุก, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข,
เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,
ตลอดกาลนานเทอญ.

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org