หน้าแรก
 
คำกล่าวถวายรองเท้า พิมพ์
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

 

คำกล่าวถวายรองเท้า

อิมานิ มะยัง ภันเต, อุปาหะนานิ, สะปะริวารานิ,
ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต,
ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, อุปาหะนานิ, สะปะริวารานิ,
ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ,
สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ


คำแปล

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย,
ขอน้อมถวาย, รองเท้าทั้งหลาย, พร้อมด้วยบริวารเหล่านี้,
แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, รองเท้าทั้งหลาย,
พร้อมด้วยบริวารเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,
เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน,
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ.

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org