หน้าแรก
 
วันพระบนสวรรค์ พิมพ์
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

คำถาม

ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชาของทุกปี นอกจากมีการสร้างบุญในเมืองมนุษย์แล้ว
บนสวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น ตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดี ปรนิม-มิตวสวัตดี รวมถึงพรหม
และอรูปพรหม จะมีกิจกรรมพิเศษในภพนั้นบ้างไหมคะ

551124.jpg


ที่นี่มีคำตอบ

เทวดาบนสวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น จะมีอยู่ ๒ ประเภท คือ

๑. พวกที่ประมาทในการดำเนินชีวิต

ก็จะเพลิดเพลินชื่นชมในทิพยสมบัติของตน จนไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญหรือไม่สำคัญในทางพระพุทธศาสนา

๒. เทวดาที่เป็นพระอริยเจ้าและเทวดาที่ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต

ก็จะมารวมกันที่เทวสภาในสวรรค์ชั้นของตน เพื่อฟังธรรมจากผู้ปกครองภพบ้าง จากเทวดาที่เป็นพระอริยเจ้าในภพนั้นบ้าง หรือพรหมอริยเจ้าชั้นปัญจสุทธาวาส บางพวกก็ลงทำประทักษิณรอบมหาจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ส่วนพรหมทั่วไปก็นั่งสมาธิเพลิดเพลินอยู่ในสมาบัติของตนเช่นเดียวกับอรูปพรหม ยกเว้นพรหมปัญจสุทธาวาสก็จะไปเวียนประทักษิณที่ทุสสเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์แก้วบรรจุชุดที่เจ้าชายสิทธัตถะสละตอนก่อนผนวช นอกเหนือจากการไปแสดงธรรมบนสวรรค์ชั้นต่างๆที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม ๑ ตอนเรื่องแปลกแต่จริง
โดย คุณครูไม่ใหญ่

๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐


 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org