หน้าแรก
 
สมานัตตตา พิมพ์
๘ เมษายน ๒๕๔๙

สมานัตตตา แปลว่า ความเป็นผู้มีตนเสมอต้นเสมอปลาย หมายถึง การวางตัวดีวางตัวเสมอต้นเสมอปลายกับทุกคน การทำตัวให้เป็นคนน่ารัก น่าเคารพนับถือ และน่าให้ความช่วยเหลือร่วมมือ การทำตัวได้เหมาะสมแก่ฐานะ ภาวะ บุคคล เหตุการณ์

ลักษณะนิสัยของผู้มีสมานัตตตา คือ

- ปฏิบัติตัวเหมาะสมกับภาวะที่ตัวเป็น

- เป็นกันเอง ไม่ถือเนื้อถือตัว แต่ไม่ปล่อย

- เข้าหา พูดจาด้วยง่าย

- อ่อนน้อมถ่อมตน แต่เข้มแข็ง หวั่นไหว

สมานัตตตา เป็น สังคหวัตถุ คือ ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจกันไว้ได้

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๒ เมษายน ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org