หน้าแรก
 
สังฆานุสสติ พิมพ์
๒๖ เมษายน ๒๕๔๙

สังฆานุสสติ แปลว่า การระลึกถึงพระคุณของพระอริยสงฆ์เนืองๆ เป็นวิธีบำเพ็ญกรรมฐานอย่างหนึ่งในอนุสสติ 10

สังฆานุสสติ คือ สำรวมจิตน้อมนึกถึงคุณของพระสงฆ์ 9 ประการ คือบทพระสังฆคุณที่ว่า “สุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ฯลฯ ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ-ตา” ทั้งหมดหรือบทใดบทหนึ่ง นึกภาวนาไปจนจิตสงบนิ่งแน่วอยู่กับอามรณ์คือคำภาวนานั้น

สังฆานุสสติ เมื่อระลึกถึงอยู่เนืองๆ ในทุกอิริยาบถ ทุกเวลา ย่อมส่งผลให้จิตสงบระงับจากราคะ โทสะ โมหะ มีความเคารพยำเกรงในพระสงฆ์ ได้ศรัทธา สติ ปัญญาบุญบารมีเพิ่มไพบูลย์ขึ้น เกิดปีติปราโมทย์ยิ่งขึ้นสามารถข่มภัยและความกลัวได้ บรรเทาความทุกข์ได้

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๗ เมษายน ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org