หน้าแรก
 
สมุทัย พิมพ์
๒๗ เมษายน ๒๕๔๙

สมุทัย แปลว่า เหตุเกิดแห่งทุกข์ สิ่งที่ทำให้ทุกข์เกิด ได้แก่ตัณหา

ตัณหาที่เป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์นั้นได้แก่ตัณหา 3 ประการ คือ

1.กามตัณหา ความอยากในกามภพ คือ อยากได้ อยากดี อยากมี อยากเป็นของคนทั่วไปในโลกนี้

2.ภวตัณหา ความอยากในรูปภพ คือ ยินดี พอใจ ติดใจอยู่ในรูปฌาน 4

3.วิภวตัณหา ความอยากในอรูปภาพ คือ ยินดี พอใจ ติดใจอยู่ในอรุปฌาน 4

สมุทัย เป็นอริยสัจประการที่สองในอริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๗ เมษายน ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org