หน้าแรก
 
สักกายทิฐิ พิมพ์
๒๙ เมษายน ๒๕๔๙

สักกายทิฐิ แปลว่า ความเห็นเป็นเหตุถือตัวตน คือความเห็นที่ยึดติดอยู่กับขันธ์ 5 ว่าเป็นตัวตน ว่าเป็นของตน เช่นเห็นว่ารูปเป็นตัวตนเห็นว่ารูปเป็นของตน เป็นต้น

สักกายทิฐิ เป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมั่น ไม่ปล่อยวาง ไม่หลุดพ้นจากความเป็นตัวตน ทำให้เกิดความติดใจหลงใหล หวงแหน แสวงหา รวมเป็นต้นเค้านำมาซึ่งความทุกข์ทั้งมวล

สักกายทิฐิ จัดเป็นสังโยชน์คือเป็นกิเลสที่ยึดโยงสัตว์ไว้ในภพและในกองทุกข์ มิให้หลุดรอดออกไปได้

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๗ เมษายน ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org