หน้าแรก
 
สังคหวัตถุ พิมพ์
๑๓ เมษายน ๒๕๔๙

สังคหวัตถุ แปลว่า ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์กัน หมายถึง ธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจกันไว้ได้ เหมือนหมุดหรือนอตที่ยึดอุปกรณ์ของรถให้อยู่ร่วมกันจนใช้งานได้

สังคหวัตถุ เกิดขึ้นได้เพราะมีพรหมวิหารธรรมอยู่ในใจ

สังคหวัตถุ มี 4 ประการ คือ

1. ทาน แบ่งปันสิ่งของให้กัน

2. ปิยวาจา พูดจาดีต่อกัน

3. อัตถจริยา ทำประโยชน์ให้กัน

4. สมานัตตตา วางตัวเหมาะสม

สังคหวัตถุ เป็นหลักสังคมสงเคราะห์ เป็นหลักมนุษย์สัมพันธ์ เป็นเครื่องประสานสามัคคีเป็นเครื่องสนับสนุนให้เกิดสันติภาพและภราดรภาพ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org