หน้าแรก
 
สันโดษ (๑) พิมพ์
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙

สันโดษ แปลว่า ความยินดี ความพอใจ หมายถึง ความยินดีพอใจสิ่งที่ได้มาหรือในผลงานที่สำเร็จมาด้วยเรี่ยวแรงความพยายามของตนในทางที่ชอบธรรม แล้วสร้างความพอดีไว้ในใจในการเสวยผลจากสิ่งหรือผลงานนั้น

สันโดษ มี ๓ ลักษณะคือ

๑. ยินดีตามได้ คือยินดีพอใจในสิ่งเท่าที่มีเท่าที่ได้ด้วยกำลังของตน ไม่ดิ้นรนอยากได้จนทำให้เกิดเดือดร้อน

๒. ยินดีตามกำลัง คือยินดีพอใจกำลังของตน ใช้กำลังที่มีอยู่ เช่นความรู้ความสามารถให้เกิดผลเต็มที่เต็มกำลัง ไม่ย่อหย่อนบกพร่อง

๓. ยินดีตามสมควร คือยินดีพอใจแต่พอดี ไม่เกินเลย คือรู้จักพอเป็น อิ่มเป็น และแบ่งปันส่วนที่เกินเลยไปเอื้อเฟื้อผู้อื่นตามสมควร

สันโดษ เป็นทรัพย์ภายในที่ทำให้เกิดความสุขได้มากกว่าทรัพย์ภายนอก

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org