หน้าแรก
 
ผู้สะอาด พิมพ์
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙

“บัณฑิตกล่าวถึงผู้มีกายสะอาด มีวาจาสะอาด มีใจสะอาด

ไม่มีอาสวะ ถึงพร้อมด้วยความสะอาด ล้างบาปแล้ว

ว่าเป็นผู้สะอาด”

 

อง. ติก. ๒๐/๓๕๒

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org