หน้าแรก
 
สัปปุริสธรรม (๑) พิมพ์
๑ มิถุนายน ๒๕๔๙

สัปปุริสธรรม แปลว่า ธรรมของสัตบุรุษธรรมที่ทำให้เป็นสัตบุรุษ หมายถึง คุณธรรมหรือคุณสมบัติของคนดี คนสงบ จัดเป็นสมบัติผู้ดีอันคนดีคนสงบประพฤติปฏิบัติเป็นปกติ

สัปปุริสธรรม นัยที่ ๑ มี ๗ ประการ คือ

๑. ธัมมัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเหตุ

๒. อัตถัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักผล

๓. อัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักตน

๔. มัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณ

๕. กาลัญยุตา ความเป็นผู้รู้จักกาล

๖. ปริสัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักชุมชน

๗. ปุคคลปโรปรัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคล

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org