หน้าแรก
 
สัปปุริสธรรม (๒) พิมพ์
๒ มิถุนายน ๒๕๔๙

สัปปุริสธรรม นัยที่ ๒ มี ๗ ประการ คือ

 

(๑) เป็นผู้ประกอบด้วยธรรม ๗ ประการ คือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ วิริยะ สติ ปัญญา

(๒) ไม่ปรึกษาอะไรเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่น

(๓) ไม่คิดอะไรเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่น

(๔) ไม่พูดอะไรเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่น

(๕) ไม่ทำอะไรเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่น

(๖) มีความเห็นชอบ เป็นสัมมาทิฐิ

(๗) ให้ทานโดยเคารพ ไม่ให้แบบทิ้งขว้าง

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org