หน้าแรก
 
สัมมาทิฐิ พิมพ์
๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๙

สัมมาทิฐิ ที่เป็นอริยมรรค ๘ หมายถึง ความเห็นในอริยสัจ คือเห็นทุกข์ เห็นสมุทัย เห็นนิโรธ เห็นมรรค

สัมมาทิฐิ ที่เป็นมโนสุจริต หมายถึง ความเห็นถูกต้อง ๑๐ อย่าง คือ เห็นว่า การให้ทานมีผลจริง การบูชามีผลจริง การเคารพบูชามีผลจริง ผลวิบากของกรรมดีกรรมชั่วมีจริง โลกนี้มีจริง โลกหน้ามีจริง คุณของมารดามีจริง คุณของบิดามีจริง พวกโอปปาติกะมีจริง สมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนบรรลุมรรคผลนิพพาน รู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ตามได้ด้วยมีจริง

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org