หน้าแรก
 
อาจารวิบัติ พิมพ์
๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙

อาจารวิบัติ แปลว่า ความวิบัติแห่งอาจาระ ความประพฤติเสีย

อาจารวิบัติ หมายถึง ความเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย มีกิริยามารยาทไม่เรียบร้อยไม่รักษามารยาท ไม่ประพฤติให้ถูกทำนองคลองธรรม

คนที่มีอาจารวิบัติ เรียกได้ว่า คนเสียความประพฤติ เพราะมีความประพฤติเสียหายประพฤติผิดทำนองคลองธรรม ประพฤติทุจริตเป็นคนไม่มีมารยาท เช่น ชอบเป็นนักเลง นิสัยเกเร ชอบก่อความเดือดร้อนให้ผู้อื่น ชอบอบายมุขต่างๆ เป็นคนเกียจคร้าน ไม่ชอบทำงาน เป็นต้น

คนที่มีอาจารวิบัตินั้นชื่อว่าเป็นคนเสียคือเป็นคนเสียคน และเป็นคนอาภัพคือไม่เหมาะที่จะบรรลุถึงความสำเร็จหรือความเจริญก้าวหน้าเป็นคนเอาดีได้ยาก

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org