หน้าแรก
 
อาชวะ พิมพ์
๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙

อาชวะ แปลว่า ความเป็นคนตรง ใช้ หมายถึง ความซื่อตรง ไม่ลดเลี้ยวคดโกง แน่วแน่อยู่ในหลักสุจริต

ลักษณะนิสัยของคนมีอาชวะ คือเป็นคนตรงไปตรงมา ไม่มีมายาสาไถย รักความซื่อสัตย์สุจริต รักความยุติธรรม เกลียดความคดโกง ยึดหลักความถูกต้องเป็นที่ตั้ง ซื่อสัตย์จริงใจต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อหน้าที่การงาน เป็นคนไม่ทิ้งคุณธรรมแม้จะถูกรังแกข่มเหง แม้ตัวเองจะลำบาก เป็นคนตรงต่อคุณธรรม ยอมสละชีวิตได้เพื่อรักษาคุณธรรมและความถูกต้องให้ดำรงคงอยู่

อาชวะ เป็นธรรมข้อหนึ่งในทศพิธราชธรรม

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org