หน้าแรก
 
อานาปานสติ พิมพ์
๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙

อานาปานสติ แปลว่า สติเป็นเครื่องกำหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออก เป็นวิธีบำเพ็ญกรรมฐานอย่างหนึ่งในอนุสสติ ๑๐

อานาปานสติ คือ กำหนดลมหายใจในขณะเข้าและออก โดยขณะหายใจเข้าก็ระลึกรู้ว่ากำลังหายใจเข้า กำลังหายใจออกก็ระลึกรู้ว่ากำลังหายใจออก เป็นต้น ให้สติจับอยู่ที่ลมหายใจไม่ปล่อยให้จิตคิดเลื่อนไหลไปในอารมณ์อื่นๆ จนจิตสงบแนบนิ่งอยู่ที่ลมหายใจ

อานาปานสติ เมื่อระลึกถึงอยู่เนืองๆ ย่อมส่งผลให้สมาธิละเอียดประณีตยิ่งขึ้น สามารถตัดความวิตกกังวล ความคิดฟุ้งซ่านพล่านไปได้และทำให้อยู่เป็นสุขในทุกอิริยาบถ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org