หน้าแรก
 
อารมณ์ พิมพ์
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙

อารมณ์ แปลว่า สิ่งหน่วงเหนี่ยวจิต สิ่งที่ยึดดึงจิตไว้ หมายถึงสิ่งที่จิตไปเกาะเกี่ยวอยู่แล้วยึดจิตไว้ มิได้หมายถึงความรู้สึกนึกคิด เช่น อารมณ์ดี อารมณ์เสีย เป็นต้น ตามแบบภาษาทางโลก

อารมณ์ คือ กายตนะภายนอก ๖ อย่างได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธรรมารมณ์ มีชื่อเรียกเต็มว่า

- รูปารมณ์ อารมณ์คือรูป

- สัททารมณ์ อารมณ์คือเสียง

- คันธารมณ์ อารมณ์คือกลิ่น

- รสารมณ์ อารมณ์คือรส

- โผฎฐัพพารมณ์ อารมณ์คือสัมผัส

- ธรรมารมณ์ อารมณ์คือความนึกคิด

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org