หน้าแรก
 
อิทธิบาท พิมพ์
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙

อิทธิบาท แปลว่า แนวทางให้ถึงความสำเร็จ แนวทางให้ถึงความประสงค์ หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติบรรลุผลสำเร็จตามที่ต้องการ หรือเป็นเหตุให้งานหรือกิจการที่ทำบรรลุถึงเป้าหมายตามที่ประสงค์

อิทธิบาท มี ๔ ประการ คือ

๑. ฉันทะ พอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น

๒.วิริยะ เพียรหมั่นประกอบในสิ่งนั้น

๓. จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นไม่วางธุระ

๔. วิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น

อิทธิบาท ๔ ประการนี้เป็นธรรมที่ต้องปฏิบัติให้เกี่ยวเนื่องกันไปทุกประการ จึงจะได้รับผลสำเร็จเรียบร้อย และเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ได้ตรัสรู้ธรรมด้วย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org