หน้าแรก
 
อุเบกขา พิมพ์
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙

อุเบกขา หมายถึง ความวางเฉย ความวางใจเป็นกลาง ลักษณะของอุเบกขาคือความไม่เอนเอียงเข้าข้างเพราะชอบ เพราะชัง เพราะหลง และเพราะกลัว เช่น ไม่เสียใจเมื่อคนที่ตนรัก ถึงความวิบัติ หรือไม่ดีใจเมื่อศัตรูถึงความวิบัติ

ลักษณะของผู้มีอุเบกขา คือเป็นคนหนักแน่น มีสติอยู่เสมอ ไม่ดีใจไม่เสียใจจนเกินเหตุ เป็นคนยุติธรรม ยึดหลักความเป็นผู้ใหญ่รักษาความเป็นกลางไว้ได้มั่นคงไม่เอนเอียงเข้าข้างปฏิบัติหน้าที่ด้วยเหตุผล ให้คุณให้โทษต่อผู้อื่นด้วยเหตุผลถูกต้องคลองธรรม และเป็นผู้วางเฉยได้ในเมื่อไม่อาจประพฤติเมตตา กรุณา หรือ มุทิตาได้

อุเบกขา เป็นธรรมข้อที่ ๔ ในพรหมวิหารธรรม ๔ เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเรียกว่า อัปปมัญญา เป็นเครื่องกำจัด ปฏิฆะ คือความขัดใจความกระทบกระทั่งใจ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org