หน้าแรก
 
โอวาทปาฏิโมกข์ พิมพ์
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙

โอวาทปาฎิโมกข์ แปลว่า โอวาท คำสั่งสอน คำแนะนำที่เป็นหลักเป็นประธาน

โอวาทปาฏิโมกข์ หมายถึง คำสอนสำหรับยึดถือเป็นหลักปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันจัดเป็น “หลักการใหญ่” หรือหัวใจของพระพุทธศาสนา เป็นแนวคำสอนที่พระพุทธเจ้าประทานให้แก่พระสาวกสำหรับไปประกาศศาสนา ถือว่าเป็น “ตัวศาสนา” ก็ได้

โอวาทปาฏิโมกข์ มี ๓ ข้อ คือ

๑. การไม่ทำบาปทั้งปวง หมายถึงการประพฤติงดเว้นจากทุกจริต จากบาปกรรมทุกอย่าง

๒. การยังกุศลให้ถึงพร้อม หมายถึงการประพฤติสุจริต ประกอบกรรมดีให้พร้อมมูล

๓. การทำใจของตนให้ผ่องใส หมายถึง ทำใจให้หมดจดให้ปลอดจากกิเลสที่ทำให้ใจเศร้าหมองมี โลภ โกรธ หลง เป็นต้น

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org