หน้าแรก
 
ปีติสัมโพชฌงค์ พิมพ์
๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๙

ปีติสัมโพชฌงค์ แปลว่า ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้พร้อมคือปีติ หรือ ปีติเป็นองค์ประกอบแห่งการตรัสรู้พร้อม

ปีติ แปลว่า ความอิ่มใจ คืออาการที่จิตอิ่มเอิบ แช่มชื่น อันเนื่องมาจากการที่ได้ละธรรมดำเจริญธรรมขาวอยู่ด้วยวิริยะความเพียรที่ถูกต้อง จากผลอานิสงส์ที่ได้รับจากการเจริญธรรมนั้นๆ เช่นได้ความสงบใจ ได้ฌาน เป็นต้น เป็นเหตุให้ร่างกายพลอยสดใสชื่นบานไปด้วยทำให้เกิดความซาบซ่าน ขนลุกชูชัน หรือน้ำตาไหลไปด้วย เมื่อร่างกายและจิตใจเอิบอิ่มเป็นสุข เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปฏิบัติธรรมที่สูงขึ้นไปได้โดยง่าย

ปีติสัมโพชฌงค์ เกิดได้จากโยนิโสมนสิการ คือฝึกฝนใส่ใจนึกถึงบุญกุศล นึกถึงทาน ศีลภาวนา เป็นต้นที่ตนบำเพ็ญไว้เนืองๆ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org