หน้าแรก
 
สุจริต พิมพ์
๒๓ กันยายน ๒๕๔๙
สุจริต มี ๓ อย่างคือ

๑. กายสุจริต ความประพฤติดีทางกาย คือไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม

๒. วจีสุจริต ความประพฤติดีทางวาจา คือไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อ

๓. มโนสุจริต ความประพฤติดีทางใจ คือไม่โลภอยากได้ ไม่พยาบาทปองร้าย เห็นชอบตามคลองธรรม

ผู้ประพฤติสุจริตย่อมได้รับผลตอบแทน คือตัวเองตำหนิตัวเองไม่ได้ ได้รับการยกย่องสรรเสริญจากผู้รู้ ชื่อเสียงงดงามขจรไป เวลาใกล้ตายก็มีสติไม่หลงตาย ตายแล้วไปสู่สุคติ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org