หน้าแรก
 
ผู้เข้าถึงนรก พิมพ์
๖ มกราคม ๒๕๔๘

ข้าแต่มหาราช ผู้ที่ทำให้วงศ์ตระกูลเก่าแก่ของตนเสื่อมถอย

ไม่ประพฤติตามธรรมเนียมในผู้หลักผู้ใหญ่

ผู้นั้น ย่อมเข้าถึงนรก


โสณนันทชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๔๖๒

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org