หน้าแรก
 
สงเคราะห์ญาติ พิมพ์
๙ มกราคม ๒๕๔๘

“ ผู้มีปรีชาได้โภคะแล้ว ย่อมสงเคราะห์หมู่ญาติ

เพราะการสงเคราะห์นั้น เขาย่อมได้เกียรติ

ละไปแล้ว ย่อมบันเทิงในสวรรค์”


ขุ. ชา. ฉกฺก. ๒๗/๒๐๕

 

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org