หน้าแรก
 
ผู้งดงามในธรรม พิมพ์
๑๑ มกราคม ๒๕๔๘

“ ผู้ไม่คดโกง ไม่พูดเพ้อเจ้อ มีปรีชา
ไม่หยิ่ง มีใจมั่นคงนั้นแล

ย่อมงดงามในธรรม

ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว ”


ขุ. มหา. ๒๙/๑๕๑

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org