หน้าแรก
 
กัลยาณมิตร พิมพ์
๑๒ มกราคม ๒๕๔๘
“บุคคลควรเตือนกัน ควรสอนกัน
และป้องกันจากคนไม่ดี
เพราะเขาย่อมเป็นที่รักของคนดี
แต่ไม่เป็นที่รักของคนไม่ดี”


ขุ. ธ. ๒๕/๒๕

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org