หน้าแรก
 
ความเห็นผิด พิมพ์
๑๕ มกราคม ๒๕๔๘

“ผู้เข้าใจสิ่งทีไม่เป็นสาระ
ว่าเป็นสาระ และเห็นสิ่งที่เป็นสาระ
ว่าไม่เป็นสาระ เขามีความดำริผิดเป็นโคจร
จึงไม่ประสบสิ่งที่เป็นสาระ”


ขุ. ธ. ๒๕/๑๖

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org