หน้าแรก
 
ผู้ทรงธรรม พิมพ์
๑๖ มกราคม ๒๕๔๘
“ผู้ใดฟังธรรมแม้น้อย     ย่อมเห็นธรรมด้วยกาย

ผู้ใดไม่ประมาทธรรม     ผู้นั้นแล     ชื่อว่าผู้ทรงธรรม”


ขุ. ธ. ๒๕/๔๙

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org